ReadyPlanet.com
การเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรปกับความมั่นคงทางอาหาร article

เรื่อง "ความมั่นคงทางอาหาร" เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและห่วงใยทั้งในระดับประชาคมโลกและในประเทศไทย เนื่องจากมีแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงหลายด้านที่จะส่งผลกระทบบั่นทอนความมั่นคงทางอาหารในปัจจุบันและในอนาคต

ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ราคาอาหารที่สูงขึ้น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ฯลฯ  การเจรจาจัดทำความตกลง FTA ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปก็มีประเด็นเชื่อมโยงกับเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่ควรให้ความสนใจพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องมาจากข้อเรียกร้องของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในกรณีการคุ้มครองพันธุ์พืช และผลของความตกลง FTA ต่อกาขยายตัวของระบบการเกษตรเชิงเดี่ยว
    ขอทำความเข้าใจร่วมกันว่า "ความมั่นคงทางอาหาร" เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ ต้องมีปัจจัยเอื้ออำนวยสนับสนุนหลายด้านประกอบกัน ปัจจัยที่กล่าวถึงกันอยู่มากโดยทั่วไป ได้แก่ (1) การมีอาหารในปริมาณที่เพียงพอ สามารถตอบสนองกับความต้องการ จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นได้ (2) มีอาหารที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพต่อผู้บริโภค (3) มีการเข้าถึงและระบบกระจายอาหารอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม หากมีอาหารปริมาณมากและปลอดภัย แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากราคาสูง หรือระบบกระจายอาหารถูกผูกขาด หรือในบางช่วงเกิดปัญหาเนื่องจากภัยธรรมชาติ ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร
    แต่นอกเหนือจากปัจจัย 3 ด้านข้างต้นแล้ว ความมั่นคงทางอาหารยังขึ้นอยู่กับปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญอีก 3 ด้านที่ไม่ค่อยได้กล่าวถึงและให้ความสำคัญ ได้แก่ (1) การมีระบบการผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย มีการปลูกพืชหลากหลายชนิดพันธุ์ มีระบบนิเวศการเกษตรหลากหลายรูปแบบ หากมีปัญหาโรคหรือแมลงศัตรูพืชแพร่ระบาด หรือมีปัญหาความแปรปรวนของภูมิอากาศ จะยังคงมีผลผลิตทางการเกษตรที่ให้ผลผลิตเพียงพอ (2) ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืช สัตว์ จุลินทรีย์ เพื่อเป็นฐานของการนำมาปรับปรุงให้ได้พันธุ์ที่ดีมากขึ้น (3) เกษตรกรสามารถเข้าถึงและแลกเปลี่ยนพันธุกรรมพืชและทรัพยากรพันธุกรรมอื่นๆ ได้อย่างสะดวก เพื่อการเก็บรักษาพันธุกรรมไว้ปลูกในฤดูถัดไป และนำพันธุกรรมที่เก็บรักษาไว้ไปแลกเปลี่ยนกับชุมชนเกษตรอื่นๆ เพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ เป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองและช่วยปรับปรุงให้ได้พันธุ์พืชชนิดใหม่ๆ
    ข้อเรียกร้องและผลกระทบจากการทำความตกลง FTA ที่อาจส่งผลกระทบต่อปัจจัยเกื้อหนุนความมั่นคงทางอาหารที่ควรพิจารณาระมัดระวังอย่างยิ่ง คือ ข้อเรียกร้องจากสหภาพยุโรปต่อการปรับเปลี่ยนระบบกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศไทยให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามอนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV 1991) ซึ่งจะมีระบบการคุ้มครองคล้ายคลึงกับระบบสิทธิบัตร ข้อเรียกร้องดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการจำกัดสิทธิของเกษตรกรในการเก็บรักษาพันธุ์พืชเพื่อใช้ปลูกในฤดูถัดไป หรือเพื่อการแลกเปลี่ยนและปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งผลกระทบต่อระบบและกฎเกณฑ์ในการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้พันธุกรรมพืชของไทยอย่างเป็นธรรม
    ผลกระทบในอีกด้านหนึ่งของการทำความตกลง FTA ต่อความมั่นคงทางอาหาร คือ ผลต่อการปรับเปลี่ยนและขยายระบบการผลิตไปสู่การผลิตทางการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวเพื่อการส่งออกมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณลักษณะและได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการของตลาดมากที่สุด มีรายงานการศึกษาของสำนักงานเลขาอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพที่ระบุว่า ระบบการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวเป็นสาเหตุสำคัญในลำดับต้นๆ ของปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้พันธุ์พืชพื้นเมือง พันธุ์พืชท้องถิ่นสูญหายไปเนื่องจากไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ประกอบกับเป็นการผลิตที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรในปริมาณสูง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร และส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพในท้ายที่สุด
    ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารบางเรื่องเป็นปัจจัยที่ควบคุมหรือแก้ไขได้ยาก เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แต่ปัจจัยจากเรื่องการเปลี่ยนระบบการคุ้มครองพันธุ์พืช การรักษาระบบการผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย เป็นเรื่องที่ดูแลจัดการได้ ในการเจรจาความตกลง FTA กับสหภาพยุโรป จึงไม่ควรที่จะยอมรับข้อเรียกร้องที่จะสร้างปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย (และของโลก) มากขึ้น

 จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2,855 วันที่  23 - 26  มิถุนายน พ.ศ. 2556
ข่าวสารน่ารู้

คาดกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับผลบวกจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน article
กกร.ชี้ผลกระทบข้อพิพาทการค้าสหรัฐฯ-จีนส่งผลจำกัดต่อส่งออกไทย article
'ทุนฝรั่ง' จ่อเข้าเอเชีย! จับตา 'สหรัฐฯ' กีดกันการค้า เขย่าตลาดหุ้นโลก article
เงินบาทแข็งค่าเป็ด 31.18 บาทต่อดอลลาร์ฯ สงครามการค้ากดดันตลาดการเงินระยะสั้น article
เปิดศึกกีดกัน 'สหรัฐ-อียู' ลุย ไทยถูกลูกหลง! article
สงครามการค้าตั้งเค้า หลัง‘ทรัมป์’เสนอรีดภาษีเหล็กนำเข้า article
พาณิชย์ปลื้ม!! ส่งออกเดือน ม.ค. พุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี article
กสิกรไทยประเมินกรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า(19-23 ก.พ.) ที่30.70-31.40 บาทต่อดอลล่าร์ฯ
เรียนรู้จากเวียดนาม เรื่องใบเหลืองจากอียูกรณี IUU article
ผ่าโครงสร้าง “ค่าแรงขั้นต่ำ” “SMEs-ธุรกิจบริการ-เกษตร” กระทบหนักสุด article
ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี’61 ทุกจังหวัด 5-22 บาท กระทบศก.ไทยในวงจำกัด article
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 สดใส ส่งออกและลงทุนภาครัฐคือกลจักรสำคัญ article
เหล็กขึ้นราคา รับเหมาก่อนสร้างจุก article
ทำไมไทยต้องเข้า TPP l โอฬาร สุขเกษม article
พาณิชย์กางแผนส่งออกปี 59 มุ่ง 50 เมืองจีดีพีสูงเป้าโต 4% article
เหล็กเส้นร้อง'ประยุทธ์'ช่วยด่วน หลังสมอ.ไฟเขียวเทรดเดอร์ 2 รายนำเข้าจากจีนดัมพ์ราคา article
เวียดนามคึกคัก ร่วมประชาคมเครษฐกิจอาเซียน article
ไตรมาส 3 'สหวิริยา' อ่วม บุ๊คด้อยค่า SSI UK 2.7 หมื่นล. article
‘ทียูเอฟ’ลุยซื้อกิจการต่อเนื่อง
คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นฉุดทองคำปิดร่วง
ไทยออยล์รายงานราคาน้ำมันดิบ 7 พ.ย.
รมว. คลังชี้ต้องปฏิรูปภาษีอย่างจริงจัง
มะกันคว่ำบาตรหมีส้มหล่นไทย
หุ้นเทสโกดิ่งต่ำสุดรอบกว่า11 ปี ส่วนมูลค่าทางการตลาดของบริษัทลดลง 178 ล้านปอนด์
เทสโก้ เครือข่ายค้าปลีกโลก สัญชาติอังกฤษ เผชิญภาวะขาลง ทั้งกำไรร่วง เจอเรื่องอื้อฉาวแจงกำไรสูงเกินจริง
พานิชย์จับมือเอกชนดันส่งออกโตยั่งยืน
อัดงบจัดแสดงสินค้าในภูมิภาค
บริษัท เจเอฟ อี สตีล จำกัด ผู้ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบจากดินแดนอาทิตย์อุทัย ถอนการลงทุนจากเวียดนามแล้ว
โลกจับตา สกอตแลนด์ลงประชามติแยกตัวจากอังกฤษวันนี้
ลุยหักด่านอียู-สหรัฐ แนะทุกฝ่ายหันคบค้าพันธมิตรเอเชียทั้งจีน ญี่ปุ่น อาเซียนเพิ่มขึ้น article
ผวา โอบามา คว่ำบาตร เอกชนเครียด 2 แรงบวกทุบส่งออก/เชื่ออียู - มะกันไม่กล้าตัดสัมพันธ์ไทย article
พาณิชย์ ทำโรดแมพเร่งด่วน เอกชนขนทีมบินเจรจาสหรัฐ ถอด กุ้ง-ทูน่า พ้นบัญชีค้ามนุษย์ article
ลดชั้นต่ำสุด ไทยค้ามนุษย์ article
ส่งออกผวา GSP มะกันหมดอายุ article
ส่งออกกุ้งสาหัสขาลงรอบ 25 ปี article
ทัพธุรกิจไทยตะลุยเวียดนาม article
ส่งออกกุ้งดิ้นสู้ 'ซีวีดี'มะกันห่วงอินเดียบวกอินโดฯแซง article
ส่งออกโวย 4 สายเดินเรือต่างชาติ article
3 สถาบันมองต่างพณ.หดส่งออก article
จี้คลัง-ธปท.ดังกฎคุมบาทชี้ 'สงออก-บริโภค'Q2 ยังเสี่ยงชะลอตัวถึงติดลบ article
พรานทะเลเปิดตัว 'ข้าวมือถือ' article
รวมหัวถล่มแบงก์ชาติ! ภาคผลิตชี้ 30 บ. ต่อดอลลาร์เหมาะสม article
เอกชนชง 5 มาตรการเสนอแบงค์ชาติ-คลัง ช่วย ผปก.กระทบบาทแข็ง article
อุตฯชงครม.23 เม.ย.เสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจ้างงานขั้นต่ำ 300 บ. article
2 ล้านล. ซ้ำแรงงาน เล็งปั้น 'แขกขายโรตี' เป็นโฟร์แมน/จี้รัฐนำเข้าทดแทน article
ลุ้น 2 เดือนกุ้งไทยพ้นวิกฤติ EMS article
แนะซื้อประกันความเสี่ยงรับวิกฤติไซปรัส article
ซีพีลุยขยายลงทุนกัมพูชา-ลาว article
ด่านสิงขรเปิดถาวรเม.ย.ยันพม่าไฟเขียวแล้ว article
เส้นทางเบอร์ 1 กุ้งโลกก้าวต่อไปยิ่งสุงยิ่งหนาว
ธุรกิจเชียร์ 'โอบามา' หวังมะกันสานต่อคิวอี 3โด๊ปศก./หวั่น 'รอมนีย์' กร้าวทำโลกระอุ article
สเปน แบนปลาทูน่ากระป๋อง 5 ชาติเตือนไทยพบสารตกค้าง article
วิกฤติยุโรปป่วน! อุตฯเหล็กทั่วโลก
ทุกสำนักแห่หั่นเป้าจีดีพี สัญญาณร้ายส่งออก-การบริโภคทรุดเกินคาด
สภาธุรกิจไทยฯ เปิด 9 อุตฯ รับก.ม.ลงทุนใหม่ของพม่า
ทูน่ากระป๋องอ้อนรัฐช่วย article
อาหารไทยไม่พ้นพิษยูโรโซน คาดโต 5.1%
เพื่อเป้าส่งออก 15% มิสชัน อิมพอสสิเบิล article
เอกชนผวาแรงงานพม่าขาด article
ราชาทูน่าโลก "ธีรพงศ์ จันศิริ" จากผู้ผลิตสู่เจ้าของแบรนด์ดัง article
รีแพรนด์ 'ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น' ผู้เชี่ยวชาญอาหารทะเลโลก article
ส่งออกไตรมาส 2 อ่วม กุ้งไก่สับปะรดกระอัก article
วิสัยทัศน์ รมต.คลัง สั่งบาทอ่อนส่งออกโต อย่ามองโลกด้านเดียว article
วัตถุดิบทูน่าส่อวิกฤต article
ชง ปู2 ดันเหล็กต้นน้ำแสนล.
เช็คราคาเหล็กปีนี้มี 2 ปัจจัยกดดัน
'ซีแวลูกรุ๊ป'ลั่นผงาดรับปีมังกร article
มาม่า-ปุ้มปุ้ยรับอทุกภัยเพิ่มกำลังผลิตเต็มสูบ article
ปุ้มปุ้ยแตกไลน์ผลิต article
ส่งออกเครียดมะกันยื้อจีเอสพี
พาณิชย์หวังสูงส่งออกโต 20 %Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 
 


บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จำกัด

สำนักงานใหญ่
18/24 หมู่ 5 ซอยต้นสน ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel: (0) 3446 8899 Fax: (0) 3483 1028
สาขาหาดใหญ่ 92 หมู่ 4 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 Tel: (0) 7453 6335 Fax: (0) 7453 6489
www.orientalcan.com