ReadyPlanet.com
เพื่อเป้าส่งออก 15% มิสชัน อิมพอสสิเบิล article
 

เพื่อเป้าส่งออก 15 % มิสชัน อิมพอสสิเบิล

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือเวิร์กช็อปเพื่อขับเคลื่อนการส่งออกของประเทศ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน ในเชิงสัญลักษณ์สื่อให้เห็นถึงความตั้งใจและความเอาใจใส่ของรัฐบาลที่พร้อมจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนการส่งออกไปพร้อมกัน จากที่ผ่านมารัฐบาลใส่ใจต่อภาคการส่งออกค่อนข้างน้อย
              ในเวทีเวิร์กช็อปดังกล่าว นอกจากนายกรัฐมนตรีแล้วยังมีขุนพลเศรษฐกิจทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็นนายกิตติรัตน์  ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.โอฬาร  ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย(ทีทีอาร์) นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เจ้าภาพจัดงาน ผู้นำภาคเอกชนทั้งประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) รวมถึงทูตพาณิชย์ไทย 65 สำนักงานจาก 43 ประเทศ ผู้บริหาร และตัวแทนสมาคมการค้าต่างๆ  รวมกว่า 200 คน ไฮไลต์เวิร์กช็อปครั้งนี้หลายฝ่ายต่างจับจ้องไปที่รัฐบาลว่าจะมียาแรงมาช่วยกระตุ้นการส่งออกในครึ่งปีหลังอย่างได้ผลอย่างไรบ้าง
-ตั้ง 6 คณะเข็นส่งออก
              สำหรับภาพรวมเวิร์กช็อปครั้งนี้มีรูปธรรมที่เกิดขึ้นในหลายเรื่อง ที่สำคัญคือ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดตั้งคณะทำงาน 6 คณะเพื่อแก้ไขปัญหา และผลักดันการส่งออกให้ได้ตามเป้าหมายขยายตัวที่ 15% มูลค่า 263,149 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบด้วย คณะทำงานสำรวจอุปสรรคด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบ และอีก 5 คณะได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ และให้เริ่มประชุมขับเคลื่อนในภาคปฏิบัติทันที
              คณะดังกล่าวประกอบด้วย 1.คณะทำงานติดตามสถานการณ์ และการขับเคลื่อนการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในยุโรปที่นอกเหนือจากยูโรโซน รวมถึงตลาดอาเซียน 2.คณะทำงานดูแลรายอุตสาหกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคการส่งออกรายสาขา 3. คณะทำงานด้านการค้า และการลงทุนชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4.คณะทำงานดูแลตลาดเดิมที่จะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็ง อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และ5. คณะทำงานดูแลตลาดใหม่ เช่น บราซิล รัสเซีย อินเดีย แอฟริกาใต้ ประเทศในทวีปแอฟริกา  โดยทั้ง 5 คณะจะมีผู้แทนจาก 3 สถาบันหลักภาคเอกชนร่วมเป็นคณะทำงานร่วมกับภาครัฐ ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งออก
-เอกชนจี้ทะลวง 6 ปัญหา
              ในเวทีเดียวกัน ตัวแทนภาคเอกชนโดยนายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมฯได้นำเสนอปัญหาอุปสรรคในการส่งออกของไทย สรุปได้ 6 กลุ่มปัญหาได้แก่ ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยเฉพาะช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อการผลิต เช่น อัญมณี ทูน่า  ปัญหาการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าส่งออก ปัญหาการเชื่อมโยงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และปัญหาด้านการตลาด 
              สำหรับปัญหาการขาดสภาพล่องทางการเงิน นายกิตติรัตน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าล่าสุดธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)ได้เตรียมวงเงินเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ 100,000 ล้านบาท และเพื่อค้ำประกันการส่งออกอีก 40,000 ล้านบาท ส่วนปัญหาเรื่องวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ได้สั่งการให้กรมสรรพากรไปดำเนินการต่ออายุการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) สำหรับวัตถุดิบพลอยก้อนที่ยังไม่เจียระไน(หมดอายุไปเมื่อ ธันวาคม2554) และปัญหาด้านการตลาดในส่วนตลาดสหภาพยุโรป(อียู) ที่กำลังประสบวิกฤติเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซน และในปีหน้าหลายสินค้าของไทยมีแนวโน้มจะถูกอียูตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(จีเอสพี) จะได้เร่งนำเรื่องกรอบการเจรจาเขตการค้าเสรี หรือเอฟทีเอไทย-สหภาพยุโรป เสนอต่อรัฐสภาภายในปีนี้เพื่อเปิดเจรจาในลำดับถัดไป
-31 เรื่อง 7 กระทรวงไม่ง่าย
              อย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบในรายละเอียดของปัญหาทั้ง 6 กลุ่มที่ภาคเอกชนนำเสนอมีทั้งสิ้น 31 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นปัญหาโครงสร้างภายในของไทยที่ทำให้การส่งออกขาดความคล่องตัวซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นปัญหาเดิมๆ ที่อยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตัวอย่าง ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เอกชนขอให้กรมสรรพากรยกเว้นการเก็บภาษีรายได้ในการนำเงินผลกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศกลับเข้าประเทศไทย ปัญหาแรงงาน ขอให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) พิจารณาอนุญาตให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวได้สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เนื่องจากไม่สามารถหาแรงงานไทยได้เพียงพอ 
              ปัญหาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งศูนย์ทดสอบและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก เช่นศูนย์ทดสอบสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ และศูนย์ทดสอบมาตรฐานเครื่องสำอาง ปัญหาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เสนอให้กรมศุลกากรให้บริการ 24 ชั่วโมง เช่นเดียวกับศุลกากรของเมืองท่าหลักอื่น  เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง รวมถึงเสนอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการโลจิสติกส์แห่งชาติ ให้ถือเรื่องโลจิสติกส์ที่ช่วยลดต้นทุนการส่งออกเป็นวาระแห่งชาติ โดยจี้ให้เรียกประชุมนัดแรกในรัฐบาลชุดปัจจุบันได้แล้ว เป็นต้น
              จากทั้ง 31 เรื่องจากการตรวจสอบยังพบอีกว่า มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบมากกว่า 15 หน่วยงานจาก 7 กระทรวง ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดังนั้นคงเป็นเรื่องที่ยากที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายในปีนี้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่หมักหมมมานาน
-เอกชนมองต่างมุม
              สอดคล้องกับความเห็นของนายไพบูลย์  พลสุวรรณา ประธานสภาผู้ส่งออกที่ให้ความเห็นว่า เวิร์กช็อปครั้งนี้แม้จะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ความสำคัญต่อภาคการส่งออกมากขึ้น แต่การจัดตั้งคณะทำงาน 6 คณะเพื่อขับเคลื่อนการส่งออกให้ขยายตัว 15% ในรายละเอียดปลีกย่อยของการทำงานในภาคปฏิบัติยังมีอุปสรรคอีกมาก เพราะเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง และปัญหาการส่งออกส่วนใหญ่ที่ภาคเอกชนนำเสนอเป็นปัญหาเดิมๆ ที่หมักหมมมานานกว่า 10 ปี และส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นจะหวังแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงภายในเร็ววันคงไม่ง่าย แต่หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความร่วมมือและจริงใจในการแก้ไขปัญหา เชื่อว่าเวลาที่เหลืออีก 6 เดือนของปีนี้คงไม่ช้าและคงมีรูปธรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละเรื่องบ้าง อย่างไรก็ตามส่วนตัวยังมองการส่งออกของไทยในปีนี้คงขยายตัวไม่ถึง 15% 
              ส่วนนายพยุงศักดิ์ ระบุเป้าส่งออกขยายตัวที่ 15% ในปีนี้ถือเป็นเป้าหมายท้าทายที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน โดยการส่งออกครึ่งหลังไทยควรเน้นเจาะตลาดที่ยังมีศักยภาพเพื่อชดเชยตลาดอียูที่จะลดลงแน่ อาทิ เน้นตลาดอาเซียน รวมถึงการขยายการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน  ขณะที่นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล  ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมองว่า หากรัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันจะทำให้การส่งออกเติบโตตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานใกล้ชิดกับทูตพาณิชย์
-ข้อมูลชี้ชัด 15% วืด!
              ขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์  นายกรัฐมนตรี ออกมาย้ำว่า แม้รัฐบาลจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในการผลักดันการส่งออก แต่ไม่ปรับเป้าหมายที่ 15% โดยเชื่อว่าที่สุดแล้วจะยังสามารถทำได้ตามเป้า 
              อย่างไรก็ดีจากรูปธรรมที่เกิดขึ้นช่วง 5 เดือนแรกที่การส่งออกของไทยสามารถทำได้แล้วที่  92,494 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเป้าหมายที่วางไว้ทั้งปีที่ 263,149  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อีก 7 เดือนที่เหลือต้องส่งออกเฉลี่ยสูงถึง 24,379 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯถือเป็นงานหนัก เพราะจากประวัติศาสตร์การส่งออกของไทยที่มีมาในอดีตจนถึงปัจจุบันไม่เคยมีแม้แต่เดือนเดียวที่ส่งออกได้สูงถึงระดับ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อเดือน ยิ่งในสถานการณ์วิกฤติยูโรโซนที่ส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อการส่งออกของไทยไปตลาดอียูและตลาดอื่นๆ ประกอบกับภาพรวมมาตรการกระตุ้นการส่งออกจากเวทีเวิร์กช็อปในครั้งนี้ที่เปรียบเป็นแค่ยาดม ไม่ใช่ยาแรงพอที่จะกระตุ้นการส่งออกให้โตขึ้นอย่างผิดหูผิดตาในครึ่งหลังได้  ดังนั้นเป้าส่งออก 15% ในปีนี้จึงมีโอกาสวืดสูง และจะกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,754   5-7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555

 
ข่าวสารน่ารู้

คาดกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับผลบวกจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน article
กกร.ชี้ผลกระทบข้อพิพาทการค้าสหรัฐฯ-จีนส่งผลจำกัดต่อส่งออกไทย article
'ทุนฝรั่ง' จ่อเข้าเอเชีย! จับตา 'สหรัฐฯ' กีดกันการค้า เขย่าตลาดหุ้นโลก article
เงินบาทแข็งค่าเป็ด 31.18 บาทต่อดอลลาร์ฯ สงครามการค้ากดดันตลาดการเงินระยะสั้น article
เปิดศึกกีดกัน 'สหรัฐ-อียู' ลุย ไทยถูกลูกหลง! article
สงครามการค้าตั้งเค้า หลัง‘ทรัมป์’เสนอรีดภาษีเหล็กนำเข้า article
พาณิชย์ปลื้ม!! ส่งออกเดือน ม.ค. พุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี article
กสิกรไทยประเมินกรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า(19-23 ก.พ.) ที่30.70-31.40 บาทต่อดอลล่าร์ฯ
เรียนรู้จากเวียดนาม เรื่องใบเหลืองจากอียูกรณี IUU article
ผ่าโครงสร้าง “ค่าแรงขั้นต่ำ” “SMEs-ธุรกิจบริการ-เกษตร” กระทบหนักสุด article
ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี’61 ทุกจังหวัด 5-22 บาท กระทบศก.ไทยในวงจำกัด article
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 สดใส ส่งออกและลงทุนภาครัฐคือกลจักรสำคัญ article
เหล็กขึ้นราคา รับเหมาก่อนสร้างจุก article
ทำไมไทยต้องเข้า TPP l โอฬาร สุขเกษม article
พาณิชย์กางแผนส่งออกปี 59 มุ่ง 50 เมืองจีดีพีสูงเป้าโต 4% article
เหล็กเส้นร้อง'ประยุทธ์'ช่วยด่วน หลังสมอ.ไฟเขียวเทรดเดอร์ 2 รายนำเข้าจากจีนดัมพ์ราคา article
เวียดนามคึกคัก ร่วมประชาคมเครษฐกิจอาเซียน article
ไตรมาส 3 'สหวิริยา' อ่วม บุ๊คด้อยค่า SSI UK 2.7 หมื่นล. article
‘ทียูเอฟ’ลุยซื้อกิจการต่อเนื่อง
คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นฉุดทองคำปิดร่วง
ไทยออยล์รายงานราคาน้ำมันดิบ 7 พ.ย.
รมว. คลังชี้ต้องปฏิรูปภาษีอย่างจริงจัง
มะกันคว่ำบาตรหมีส้มหล่นไทย
หุ้นเทสโกดิ่งต่ำสุดรอบกว่า11 ปี ส่วนมูลค่าทางการตลาดของบริษัทลดลง 178 ล้านปอนด์
เทสโก้ เครือข่ายค้าปลีกโลก สัญชาติอังกฤษ เผชิญภาวะขาลง ทั้งกำไรร่วง เจอเรื่องอื้อฉาวแจงกำไรสูงเกินจริง
พานิชย์จับมือเอกชนดันส่งออกโตยั่งยืน
อัดงบจัดแสดงสินค้าในภูมิภาค
บริษัท เจเอฟ อี สตีล จำกัด ผู้ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบจากดินแดนอาทิตย์อุทัย ถอนการลงทุนจากเวียดนามแล้ว
โลกจับตา สกอตแลนด์ลงประชามติแยกตัวจากอังกฤษวันนี้
ลุยหักด่านอียู-สหรัฐ แนะทุกฝ่ายหันคบค้าพันธมิตรเอเชียทั้งจีน ญี่ปุ่น อาเซียนเพิ่มขึ้น article
ผวา โอบามา คว่ำบาตร เอกชนเครียด 2 แรงบวกทุบส่งออก/เชื่ออียู - มะกันไม่กล้าตัดสัมพันธ์ไทย article
พาณิชย์ ทำโรดแมพเร่งด่วน เอกชนขนทีมบินเจรจาสหรัฐ ถอด กุ้ง-ทูน่า พ้นบัญชีค้ามนุษย์ article
ลดชั้นต่ำสุด ไทยค้ามนุษย์ article
ส่งออกผวา GSP มะกันหมดอายุ article
การเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรปกับความมั่นคงทางอาหาร article
ส่งออกกุ้งสาหัสขาลงรอบ 25 ปี article
ทัพธุรกิจไทยตะลุยเวียดนาม article
ส่งออกกุ้งดิ้นสู้ 'ซีวีดี'มะกันห่วงอินเดียบวกอินโดฯแซง article
ส่งออกโวย 4 สายเดินเรือต่างชาติ article
3 สถาบันมองต่างพณ.หดส่งออก article
จี้คลัง-ธปท.ดังกฎคุมบาทชี้ 'สงออก-บริโภค'Q2 ยังเสี่ยงชะลอตัวถึงติดลบ article
พรานทะเลเปิดตัว 'ข้าวมือถือ' article
รวมหัวถล่มแบงก์ชาติ! ภาคผลิตชี้ 30 บ. ต่อดอลลาร์เหมาะสม article
เอกชนชง 5 มาตรการเสนอแบงค์ชาติ-คลัง ช่วย ผปก.กระทบบาทแข็ง article
อุตฯชงครม.23 เม.ย.เสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจ้างงานขั้นต่ำ 300 บ. article
2 ล้านล. ซ้ำแรงงาน เล็งปั้น 'แขกขายโรตี' เป็นโฟร์แมน/จี้รัฐนำเข้าทดแทน article
ลุ้น 2 เดือนกุ้งไทยพ้นวิกฤติ EMS article
แนะซื้อประกันความเสี่ยงรับวิกฤติไซปรัส article
ซีพีลุยขยายลงทุนกัมพูชา-ลาว article
ด่านสิงขรเปิดถาวรเม.ย.ยันพม่าไฟเขียวแล้ว article
เส้นทางเบอร์ 1 กุ้งโลกก้าวต่อไปยิ่งสุงยิ่งหนาว
ธุรกิจเชียร์ 'โอบามา' หวังมะกันสานต่อคิวอี 3โด๊ปศก./หวั่น 'รอมนีย์' กร้าวทำโลกระอุ article
สเปน แบนปลาทูน่ากระป๋อง 5 ชาติเตือนไทยพบสารตกค้าง article
วิกฤติยุโรปป่วน! อุตฯเหล็กทั่วโลก
ทุกสำนักแห่หั่นเป้าจีดีพี สัญญาณร้ายส่งออก-การบริโภคทรุดเกินคาด
สภาธุรกิจไทยฯ เปิด 9 อุตฯ รับก.ม.ลงทุนใหม่ของพม่า
ทูน่ากระป๋องอ้อนรัฐช่วย article
อาหารไทยไม่พ้นพิษยูโรโซน คาดโต 5.1%
เอกชนผวาแรงงานพม่าขาด article
ราชาทูน่าโลก "ธีรพงศ์ จันศิริ" จากผู้ผลิตสู่เจ้าของแบรนด์ดัง article
รีแพรนด์ 'ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น' ผู้เชี่ยวชาญอาหารทะเลโลก article
ส่งออกไตรมาส 2 อ่วม กุ้งไก่สับปะรดกระอัก article
วิสัยทัศน์ รมต.คลัง สั่งบาทอ่อนส่งออกโต อย่ามองโลกด้านเดียว article
วัตถุดิบทูน่าส่อวิกฤต article
ชง ปู2 ดันเหล็กต้นน้ำแสนล.
เช็คราคาเหล็กปีนี้มี 2 ปัจจัยกดดัน
'ซีแวลูกรุ๊ป'ลั่นผงาดรับปีมังกร article
มาม่า-ปุ้มปุ้ยรับอทุกภัยเพิ่มกำลังผลิตเต็มสูบ article
ปุ้มปุ้ยแตกไลน์ผลิต article
ส่งออกเครียดมะกันยื้อจีเอสพี
พาณิชย์หวังสูงส่งออกโต 20 %Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 
 


บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จำกัด

สำนักงานใหญ่
18/24 หมู่ 5 ซอยต้นสน ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel: (0) 3446 8899 Fax: (0) 3483 1028
สาขาหาดใหญ่ 92 หมู่ 4 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 Tel: (0) 7453 6335 Fax: (0) 7453 6489
www.orientalcan.com